× Alif

kari's Playlist , 13 Gad Yakke
 1. diyo ★♪ Ibrahim Somali ; Fafi ♬♬ Qultem : kari
 2. dab malinot Yan ★♪ Ibrahim Somali ♬♬ Qultem : kari
 3. Atu Mita ★♪ Ibrahim Somali ♬♬ Qultem : kari
 4. Aicha gino ★♪ Ibrahim Somali ♬♬ Qultem : kari
 5. Abboodeh arcuuk raqu efereeh ★♪ Ibrahim Somali ♬♬ Qultem : kari
 6. sahada ★♪ Taysou ke Kalif ♬♬ Qultem : kari
 7. Yol amati ★♪ Ibrahim Somali ♬♬ Qultem : kari
 8. Yaf qado ★♪ Moussa Ali baba ♬♬ Qultem : kari
 9. Yoluk ★♪ Ali Hassan ♬♬ Qultem : kari
 10. Qarisedari ★♪ Ali Hassan ♬♬ Qultem : kari
 11. ke bakare noumow ★♪ Ali Hassan ♬♬ Qultem : kari
 12. Galila Gala kol ankeyo ★♪ Ibrahim Somali et Amanda ♬♬ Qultem : kari
Back